Zaměstnávání mladistvých

Blíží se prázdniny, letní brigády a s nimi souvisí i zaměstnávání mladistvých brigádníků.

Podle zákona je mladistvá osoba ten, kdo dovršil 15 let věku a má ukončenou povinnou školní docházku. Po dovršení věku 18 let ztrácí osoba status mladistvého.

Zaměstnavatel nesmí sjednat den nástupu do práce jako den, který předcházel dni, kdy mladistvá osoba ukončila povinnou školní docházku.

Zákon umožňuje zaměstnávat fyzické osoby, které jsou mladší 15 let v případech, kdy vykonávají tyto činnosti: umělecká, kulturní, reklamní či sportovní činnost. Práce, která nepatří do těchto kategorií je osobám mladším 15 let zakázána. Práce, kterou tato osoba vykonává, nesmí být nebezpečná a musí být přiměřená danému věku. Nesmí poškozovat zdraví, tělesný, duševní, morální nebo společenský rozvoj a nebránit vzdělání či docházce do školy.

Délka směny nesmí v jednotlivých dnech podle zákoníku práce přesáhnout 8 hodin, celkově je to za týden 40 hodin. Týká se to i souběhu prací pro více zaměstnavatelů. Tento údaj by se měl ověřit například formou čestného prohlášení.

Co se týče práce přesčas, tu mladistvá osoba ze zákona nemůže vykonávat, stejně jako práci v noci (tj. od 22 do 6 hodin). Ve výjimečných případech mohou mladiství, kteří již dovršili 16 let věku, pracovat v noci po dobu kratší než je 1 hodina.

Zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců. Těmto zaměstnancům musí být stanovena taková práce, která je přiměřená jejich fyzickému a rozumovému rozvoji. 

Pokud sepíše zaměstnavatel s mladistvým dohodu o hmotné odpovědnosti, je tato dohoda neplatná.

Další povinností pro zaměstnavatele je také vedení seznamu mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnáni. Seznam by měl obsahovat údaje, jako jsou jméno a příjmení, datum narození a druh vykonávané práce.

Zaměstnavatel musí zabezpečit na své náklady vyšetření mladistvého poskytovatelem pracovně lékařských služeb. Vyšetření musí být provedeno vždy před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci, a to pravidelně podle potřeby, avšak minimálně 1x ročně. Toto vyšetření je pro zaměstnance povinné a zaměstnavatel se musí lékařským posudkem řídit.

Zákoník práce vymezuje určité pracovní podmínky, kdy zakazuje zaměstnávat mladistvé pracemi v těchto případech:

  • Pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol. 
  • Musí se brát zřetel na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto věkua nesmí se zaměstnávat pracemi, které jsou nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.  
  • Mladiství také nemohou vykonávat práce, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných fyzických osob. 

Zákazy některých prací mohou být rozšířeny vyhláškou i na zaměstnance ve věku do 21 let.